[1]
กมลรัตนพลช. and ศีลประชาวงศ์อ. 1. การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา. Applied Economics Journal. 16, 2 (1), 18-31.