[1]
ประณีตวตกุลส. 1. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื. Applied Economics Journal. 16, 2 (1), 48-64.