[1]
Pholphirul, P. 2017. เขาตั้งราคากันอย่างไรถึงได้กำไรสูงสุด (เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการตั้งราคา). Applied Economics Journal. 24, 1 (Jun. 2017).