กมลรัตนพลช., & ศีลประชาวงศ์อ. (1). การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรือยุธยา. Applied Economics Journal, 16(2), 18-31. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10492