กรรณนุชส. (1). ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทืเอของไทย. Applied Economics Journal, 16(2), 65-95. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10506