ประณีตวตกุลส. (1) “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื”, Applied Economics Journal, 16(2), pp. 48-64. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10497 (Accessed: 19February2020).