กรรณนุชส. (1) “ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทืเอของไทย”, Applied Economics Journal, 16(2), pp. 65-95. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10506 (Accessed: 24February2020).