[1]
ประณีตวตกุลส., “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื”, Appl Econ J, vol. 16, no. 2, pp. 48-64, 1.