1.
ประณีตวตกุลส. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีววิธื. AEJ [Internet]. 1 [cited 2020Feb.26];16(2):48-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10497