1.
กรรณนุชส. ผลได้และต้นทุนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการทำเอฟทืเอของไทย. AEJ [Internet]. 1 [cited 2020Feb.26];16(2):65-. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AEJ/article/view/10506