ทีมบรรณาธิการ

รายชื่อผู้จัดทำวารสารทหารพัฒนา
คณะกรรมการที่ปรึกษา
  พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล ประธานกรรมการที่ปรึกษา
  พลโท กิตติพงศ์  กาญจนาคม รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
  พลโท อนุสรรค์  คุ้มอักษร รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
  พลโท ธวัชชัย  ดะนุดิษฐ์ กรรมการที่ปรึกษา
  พลโท ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น กรรมการที่ปรึกษา
  พลตรี ปิยพล  ผลาสินธุ์ กรรมการที่ปรึกษา
  พลตรี วิสุทธิ์  บุญสุริยกานต์ กรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินงาน
  พลตรี กฤษฏิ์ชัย์  จำนงค์เนียร รองประธานกรรมการดำเนินงาน
  พลตรี นนธวัฒน์  ภักดิพงศ์พิชญะ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
  พลตรี สมบัติ  ธัญญะวัน พลตรี ธีระยุทธ  จินหิรัญ 
  พลตรี ดำรงค์ คงเดช  พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม 
  พลตรี นำพล  คงพันธ์  พลตรี ธนินทร์  พู่ทองคำ
บรรณาธิการ
พลตรี นพดล  ปิ่นทอง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันเอก บัญชา  หะรินเดช
กองบรรณาธิการ
  พลเอก ดร.ปกิตน์  สันตินิยม มหาวิทยาลัยเกริก
  พลตรี ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  ศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ควรเลี้ยง Midwestern State University
  รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ  โชคประจักษ์ชัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์  จิตสว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  แย้มนิล   มหาวิทยาลัยมหิดล
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ปรียากร กรมการปกครอง
  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กัมพล  แก้วเกษ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  เตชะไกศิยวณิช มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ  สาคริก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร.สุทธิพงษ์  มีใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร  ประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี   ธรรมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  พันเอก ดร.กนก  วีรวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ดร.สหภพ  ดอกแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.ศิรส  ทองเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  สัตวแพทย์หญิง คชาภรณ์  เต็มยอด กรมปศุสัตว์
  ดร.สมชัย  สัจจาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ดร.พีรชัย  กุลชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  พันเอกหญิง ดร.อุมาดา  ปิ่นทอง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  พันเอก นายแพทย์ ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  พันเอก ดร.รฐนนท  รัตนโสภณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  พันเอก ดร.สมาน  จันทร์เศียร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  พันเอกหญิง ดร.อภันตรี  ทองเนียม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  พันโทหญิง ดร.ณิชาพัฒน์  เพิ่มทองอินทร์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  เรือโท ดร.ภูริสัณห์  ลักขษร ร.น. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  จ่าสิบเอกหญิง ดร.ภัสนันท์  รัดกลาง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ฝ่ายวิชาการ
  พันเอกหญิง คัมภีรัย  เกษมเศรษฐ พันเอก ดร.สมาน  จันทร์เศียร
  พันเอกหญิง พิราวรรณ  อำไพ พันเอกหญิง สุทธาทิพย์  พันธุ์เอี่ยม 
  พันโทหญิง สุชาดา  สรรพานิช ร้อยเอก หฤษฏ์  มหาเกียรติกุล 
  ร้อยโทหญิง สุขรินทร์  เมธยาภา  ร้อยโทหญิง ข้าวขวัญ  จิตตะเสนีย์ 
ฝ่ายจัดการ
  นาวาโทหญิง ปรีรยา  มีเวช ร.น. นาวาตรีหญิง วรรณ์นัทชา  ฉัตรรัณย์จวน ร.น.
  เรืออากาศโท ธีระพัฒน์  ศรีสังข์ จ่าสิบเอก สัมพันธ์  พลเสนา
  จ่าสิบโทหญิง ดลธร  จินดารัตน์ สิบโท อภิชาติ  บุณยพุทธิ