แสนบัวธิปัตย์, and ยุรชัยรองศาสตราจารย์ ดร.สำเร็จ. 2018. “Transformative Administration of Private School Administrators in Nong Bua Lam Phu Province”. Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus 8 (1), 130-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJMBU/article/view/194935.