[1]
ไกยวรรณ์ ย., โสไกร ป., ผลาพรม ก., ณ วัฒนะประเสริฐ ก., ตามถิ่นไทย พ. and มั่งคั่ง ก. 2018. MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT FOR DRIED BANANA COMMUNITY PRODUCT. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 9, 2 (Sep. 2018), 79–90.