[1]
ไทรฟัก พ. 2015. แนวทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดการเพื่อความมั่นคงและสมรรถนะ ในการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบันการเงิน: กรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 1 (Nov. 2015), 50–64.