[1]
ปานพรหม ม. 2015. คุณภาพการให้บริการสาธารณะตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 1 (Nov. 2015), 65–78.