[1]
อำนาจกิจเสรี ธ. 2015. คุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 1 (Nov. 2015), 79–90.