[1]
นาเมืองรักษ์ ช. and พลอยชุม ส. 2015. ภาวะผู้นำ: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 1 (Nov. 2015), 141–147.