[1]
กัลปดี ว., ประสิทธิ์ผล ว. and ลู่โรจน์เรือง ว. 2015. การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 1 (Nov. 2015), 148–158.