[1]
ต่วนศิริ ส. and วรรณเศียร ด. 2015. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหาร และการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตพระนครและดุสิต. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 1 (Nov. 2015), 159–165.