[1]
แสงศรี ส., เรืองฤทธิ์นำชัย น., พิริยะเวชากุล โ. and กิตตินรรัตน์ จ. 2015. ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 4, 2 (Nov. 2015), 36–46.