[1]
เบ็ญจาธิกุล ฐ. 2015. รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 1 (Nov. 2015), 81–94.