[1]
สายนุ้ย ภ., สถาพรวจนา ศ. and อินทร์รักษ์ ป. 2015. การกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศไทย ในทศวรรษหน้า. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 1 (Nov. 2015), 108–117.