[1]
ไทรชมภู บ. 2015. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) 6 ตำบลเพื่อการท่องเที่ยว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 1–10.