[1]
คลังกรณ์ จ. 2015. เปรียบเทียบหลักนิติธรรมกับคำสั่งของคณะปฏิวัติรัฐประหาร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 34–45.