[1]
อินทรประไพ ส. 2015. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรนํ้าลุ่มนํ้าป่าสัก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 68–81.