[1]
ขันทะสิทธิ์ ธ., ดอกไธสง บ. and ไพรินทร์ บ. 2015. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในบริเวณลุ่มน้ำโขงตอนบน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 130–140.