[1]
สายสุวรรณ ส., ดอกไธสง บ. and ศรีเหรัญ บ. 2015. ความมีอิสระในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 141–149.