[1]
สงวนชม ย., อดิวัฒนสิทธิ จ., งามสนิท ส. and ศรีเหรัญ บ. 2015. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 150–160.