[1]
เรืองเวทยาวงศ์ ร. 2015. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 161–174.