[1]
ฝ่ายเพีย ว. 2015. การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 5, 2 (Nov. 2015), 195–207.