[1]
รื่นสุข ภ. 2016. รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 197–209.