[1]
ทัพซ้าย น. 2016. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 210–220.