[1]
บุญโท ส. 2016. การวิจัยการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 20–28.