[1]
เสาธงทอง น. 2016. ประชาธิปไตยแบบไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 89–95.