[1]
วงษ์พาณิทอักษร น. 2016. การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 96–103.