[1]
จันทร์ควง พ. 2016. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 116–127.