[1]
แก้วมณี พ. ส. 2016. การศึกษาพระพุทธศาสนาในจารึกสมัยสุโขทัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 62–76.