[1]
ปิ่นทองพันธ์ อ. 2016. การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงแบบปกติ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 240–249.