[1]
น้าเจริญ ท. 2016. การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 250–261.