[1]
ลิบลับ ไ. 2016. การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 262–270.