[1]
ดีละม้าย ส. 2016. ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 58–68.