[1]
ทองมี จ. 2016. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 280–285.