[1]
ชมผา จ. 2016. รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 162–172.