[1]
วงศ์ทวีรัตน์ ป. 2016. นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 187–199.