[1]
ดีละม้าย ศ. 2016. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 108–123.