[1]
แสงอาวุธ พ. 2016. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 266–282.