[1]
หิรัญคำ ธ. 2016. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 314–322.