[1]
สุวรรณเนตร ส. 2016. การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 2 (Jul. 2016), 342–349.