[1]
อ่อนปรีดา ร. 2016. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 135–145.