[1]
ณ นคร น. 2016. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University. 6, 1 (Apr. 2016), 160–168.